Ogłoszenie

Samorząd Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu oraz Wojewódzki Specjalistyczny Zespół ZOZ Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy k/Kalisza organizuje:

BEZPŁATNE BADANIA RENTGENOWSKIE POŁĄCZONE Z BADANIEM SPIROMETRYCZNYM

Czytaj więcej: Ogłoszenie

Spotkanie z ilustratorem Panią Elżbietą Krygowską – Butlewską

W dniu 26 marca br. w Szkole Podstawowej w Kościelcu odbyły się warsztaty literacko-plastyczne z ilustratorką książek dla dzieci z Panią Elżbietą Krygowską – Butlewską. Spotkanie zorganizowała Gminna Biblioteka Publiczna w Kościelcu wraz z Wojewódzką Biblioteką Publiczną i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu.

Czytaj więcej: Spotkanie z ilustratorem Panią Elżbietą Krygowską – Butlewską 

Powiatowo-gminne obchody Dnia Strażaka, 90.lecie OSP w Dąbrowicach Starych

30 maja 2015 r. w Dąbrowicach Starych odbyły się powiatowo-gminne obchody
„Dnia Strażaka", w których swoje święto obchodzili strażacy ochotnicy z terenu powiatu kolskiego oraz Komendy Powiatowej PSP w Kole. Uroczystość obejmowała także jubileusz 90.lecia istnienia jednostki OSP w Dąbrowicach Starych.

Czytaj więcej: Powiatowo-gminne obchody Dnia Strażaka, 90.lecie OSP w Dąbrowicach Starych

Informacja

Uprzejmie informuję, że dni:

5 czerwca 2015 roku oraz 24 grudnia 2015 roku

są dla pracowników Urzędu Gminy w Kościelcu dniami wolnymi od pracy.

W tych dniach urząd będzie nieczynny.

 

Wójt Gminy

/-/ Dariusz Ostrowski

ELIMINACJE GMINNE OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU WIEDZY POŻARNICZEJ

W dniu 6 marca b.r. w Urzędzie Gminy w Kościelcu odbyły się eliminacje gminne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”. Wzięło w nim udział 19 uczestników, wyłonionych z eliminacji szkolnych w trzech grupach wiekowych: grupa I (szkoły podstawowe) - 12 uczestników, grupa II (gimnazjum) - 6 uczestników, grupa III (szkoły ponadgminazjalne) - 1 uczestnik.

Czytaj więcej: ELIMINACJE GMINNE OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU WIEDZY POŻARNICZEJ

Informacja Komendy Powiatowej Państowej Straży Pożarnej w Kole na temat wypalania suchych traw i pozostałości roślinnych "Nie wypalaj - Wyplając zabijasz!!

Nie wypalaj – Wypalając zabijasz !!

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kole informuje, że w ostatnim czasie odnotowano wzmożoną ilość interwencji spowodowaną wypalaniem traw i innych pozostałości roślinnych.

Przypuszczalnymi przyczynami tych pożarów są przede wszystkim celowe podpalenia oraz przypadkowe zaprószenia ognia na przykład poprzez wyrzucenie niedopałków z przejeżdżających pociągów lub samochodów na pobocze drogi

Dlatego apelujemy do wszystkich o rozwagę i rozsądek podczas używania otwartego ognia oraz o powstrzymanie się od wpalania traw i innych pozostałości roślinnych.

Należy mieć świadomość tego, że nawet mały niegroźnie wyglądający pożar trawy na przydrożnym rowie może gwałtownie rozprzestrzenić się na sąsiednie zabudowania, obszary leśne lub torfowiska, a takie pożary są już bardzo groźne, trudne do ugaszenia i wymagające zaangażowania dużej ilości ratowników i sprzętu do ich likwidacji.

Wypalanie traw i innych pozostałości roślinnych jest więc bardzo niebezpieczne i stanowi zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi, zabija wszelkie organizmy żywe pożyteczne dla ekosystemu i niszczy środowisko.

Statystyki pokazują, że bardzo często dochodzi do sytuacji, w których podczas wypalania traw giną ludzie, są to głównie osoby starsze, które po podpaleniu pozostałości roślinnych nie zdążyły oddalić się w bezpieczne miejsce ze względu na silne zadymienie i dynamikę rozwoju pożaru.

Polskie prawo zabrania wypalania traw i pozostałości roślinnych pod groźbą kary aresztu albo grzywny, kwestie te regulują zarówno przepisy z zakresu ochrony przeciwpożarowej jak i przepisy o ochronie przyrody.

Poniżej przedstawiamy wyciąg z tych przepisów:

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013r. poz. 627) określa:

  • Art. 124. Zabrania się wypalania łąk, pastwisk, nieużytków, rowów, pasów przydrożnych, szlaków kolejowych oraz trzcinowisk i szuwarów.
  • Art. 131. Kto: (...) wypala łąki, pastwiska, nieużytki, rowy, pasy przydrożne, szlaki kolejowe, trzcinowiska lub szuwary – podlega karze aresztu albo grzywny.

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 Nr 109 poz.719):

  • § 40 ust.1 w lasach i na terenach śródleśnych, na obszarze łąk, torfowisk i wrzosowisk, jak również w odległości do 100 m od granicy lasów nie jest dopuszczalne wykonywanie czynności mogących wywołać niebezpieczeństwo pożaru, w szczególności:
    1) rozniecanie ognia poza miejscami wyznaczonymi do tego celu przez właściciela lub zarządcę lasu; (...)

2) palenie tytoniu, z wyjątkiem miejsc na drogach utwardzonych i miejsc wyznaczonych do pobytu ludzi.
2. Przepis ust. 1 pkt 1 nie dotyczy czynności związanych z gospodarką leśną oraz wykonywaniem robót budowlanych.

  • § 43. Wypalanie słomy i pozostałości roślinnych na polach jest zabronione.

Od sierpnia 2004 r. sprzymierzeńcem w walce z wypalaniem traw stały się przepisy dotyczące dopłat rolniczych. Uznaje się w nich, że wypalanie traw jest działaniem wbrew tzw .”dobrej kulturze rolnej”, a rolnicy dopuszczający się takich praktyk mogą zostać pozbawieni dopłat bezpośrednich i rolno środowiskowych z funduszów Unii Europejskiej.

Wypalanie pozostałości roślinnych w ogrodach, ogródkach działkowych itp. regulowane jest prawem miejscowym i w wielu przypadkach na terenach miejskich zabronione lub dopuszczalne tylko w sezonie wiosennym.

 

źródło: http://www.kolo.psp.bip.net.pl/?a=993

Copyright © 2017. All Rights Reserved.