Fundusz Alimentacyjny

wielkość czcionki

HerbInformacja o świadczeniach z funduszu alimentacyjnego w okresie świadczeniowy 01-10-2011 r. – 30-09-2012 r.

Komu przysługuje prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego

Osobą uprawnioną do świadczeń z funduszu alimentacyjnego) jest dziecko, które ma zasądzone od rodzica alimenty (mogą to być również alimenty na podstawie ugody zawartej przed sądem), jeżeli egzekucja alimentów jest bezskuteczna.

 

Świadczenia z FA przysługują na dziecko do ukończenia przez nie 18 lat. Na dziecko starsze świadczenia przysługują do ukończenia 25 lat pod warunkiem, że uczy się w ono szkole lub szkole wyższej. Na dziecko posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, którego rodzic nie płaci zasądzonych alimentów, świadczenia przysługują bez względu na wiek dziecka.
Egzekucja jest bezskuteczna
, jeżeli w okresie dwóch miesięcy przed złożeniem wniosku o świadczenie z FA komornik nie wyegzekwował pełnej należności z tytułu zaległych i bieżących zobowiązań alimentacyjnych. Bezskuteczność egzekucji potwierdza komornik sądowy odpowiednim zaświadczeniem.

W przypadku, gdy egzekucja alimentów nie jest prowadzona w Polsce, gdyż dłużnik mieszka za granicą, w celu potwierdzenia bezskuteczności egzekucji, do wniosku o przyznanie świadczenia z FA wnioskodawca musi dołączyć odpowiednie zaświadczenie z sądu okręgowego (lub innego właściwego sądu) lub zagranicznej instytucji egzekucyjnej, potwierdzające bezskuteczność egzekucji zasądzonych alimentów lub niemożność prowadzenia egzekucji.


Aby nabyć prawo do świadczenia z FA dziecko, które ma zasądzone alimenty nie musi być wychowywane przez rodzica samotnie. Prawo do świadczenia z FA przysługuje też na dzieci wychowywane przez rodzica, który zawarł kolejny związek małżeński, żyje w nieformalnym związku lub mąż/żona nie płaci zasądzonych alimentów. W takich przypadkach rodzic zobowiązany do alimentacji nie jest wliczany do składu rodziny, więc jego dochód nie jest brany pod uwagę przy ustalaniu czy rodzina ma prawo do
świadczenia z FA.Dochód uprawniający do świadczenia


Prawo do świadczenia z FA przysługuje, jeżeli przeciętny miesięczny dochód netto na osobę w rodzinie w roku poprzedzającym okres świadczeniowy nie przekracza 725 zł.

Ustalając prawo do świadczenia z FA na okres od 1 października 2011 r. do 30 września  2012 r. brany jest pod uwagę dochód uzyskany przez członków rodziny w 2010 r.

Na dochód ten składają się następujące składniki:

· przychody podlegające opodatkowaniu na zasadach ogólnych na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, pomniejszone o koszty uzyskania przychodu, należny podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenia społeczne niezaliczone do kosztów uzyskania przychodu oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne,

· deklarowany w oświadczeniu dochód z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne,

· inne dochody nieopodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych enumeratywnie wyliczone w ustawie o świadczeniach rodzinnych (np. wszelkie stypendia otrzymywane przez uczniów lub studentów, alimenty na rzecz dzieci).


W przypadku, gdy rodzina posiada gospodarstwo rolne, dochód z tego tytułu oblicza się na podstawie liczby hektarów przeliczeniowych znajdujących się w jej posiadaniu w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy. W tym, jeżeli zmiana powierzchni gospodarstwa rolnego miała miejsce w trakcie miesiąca, nową powierzchnię gospodarstwa uwzględnia się od miesiąca następnego. Miesięczna wartość dochodu z 1 ha przeliczeniowego została określona na poziomie 1/12 dochodu ogłaszanego corocznie w drodze obwieszczenia przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art. 18 ustawy z 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym.


Przeciętny miesięczny dochód na osobę w rodzinie oblicza się, dzieląc łączną kwotę dochodu uzyskanego przez wszystkich członków rodziny w roku 2010, przez liczbę miesięcy w roku, a następnie przez liczbę członków rodziny.


W przypadku uzyskiwania dochodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym na zasadach ogólnych, wysokość uzyskanego dochodu należy udokumentować zaświadczeniami z urzędu skarbowego o dochodach za rok 2010. Brany jest pod uwagę dochód netto, czyli przychód wykazany w zaświadczeniu z US, pomniejszony o koszty uzyskania przychodu, należny podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenia społeczne niezaliczone do kosztów uzyskania przychodu oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne.


Wysokość świadczeń z funduszu alimentacyjnego


Świadczenia z FA przysługują w kwocie bieżąco zasądzonych alimentów, ale nie mogą wynieść więcej niż po 500 zł na każde z uprawnionych do alimentów dzieci.

Gdzie należy złożyć wniosek o przyznanie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego


Wniosek o przyznanie świadczeń z FA należy złożyć bezpośrednio w urzędzie gminy lub miasta właściwym ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o świadczenie. Wniosek składa się w Urzędzie Gminy w Kościelcu, ul. Turecka 7/3, 62-604 Kościelec w pok. nr 21 w godz. 730-1500 od 8 sierpnia 2011 r.

Okres otrzymywania świadczeń

Świadczenia z FA przyznawane są na tzw. okresy świadczeniowy trwające 12 miesięcy od 1 października do 30 września następnego roku kalendarzowego. Jednak wnioski o przyznanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego osoby zainteresowane mogą składać już od 8 sierpnia.

W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za październik następuje do dnia 31 października.

W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 września do dnia 31 października, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za październik następuje do dnia 30 listopada.

Wymagane dokumenty

Wymagane dokumenty w celu uzyskania świadczenia z funduszu alimentacyjnego (oryginały dokumentów do wglądu pracownika urzędu):

1. Wypełniony wniosek o ustalenie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego wg obowiązującego wzoru;

2. Zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne stwierdzające bezskuteczność egzekucji świadczeń alimentacyjnych zawierających informacje o stanie egzekucji, przyczynach jej bezskuteczności oraz o działaniach podejmowanych w celu wyegzekwowania zasądzonych świadczeń alimentacyjnych-oryginał

3. Informacja właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z wykonywaniem tytułu wykonawczego za granicą albo o niepodjęciu tych czynności w szczególności w związku z:

-brakiem podstawy prawnej do ich podjęcia lub

–brakiem możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą-oryginał,

4. Zaświadczenie od komornika o wyegzekwowanych alimentach za rok 2010 – oryginał

5. Dowód osobisty wnioskodawcy tj. osoby uprawnionej do alimentów lub jej przedstawiciela ustawowego, gdy osoba jest nieletnia – kopia uwierzytelniona przez pracownika UG

6. Kopia skróconego aktu urodzenia dziecka uwierzytelniona przez pracownika UG

7. Odpis prawomocnego orzeczenia sądu zasądzającego alimenty, odpis prawomocnego postanowienia sądu o zabezpieczeniu powództwa o alimenty, odpis protokołu zawierającego treść ugody sądowej lub ugody zawartej przed mediatorem, odpis prawomocnego wyroku sądu orzekającego rozwód lub separację

Odpisy wyroków/protokołów są nieodpłatne i należy je wyciągnąć z Sądu wg właściwości.

W/w wyroki/protokoły muszą mieć pieczęć stwierdzającą, że wyrok jest prawomocny.

Wyroki/protokoły bez tej pieczęci nie będą przyjmowane.

8. Orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności osoby uprawnionej do alimentów– kopia uwierzytelniona przez pracownika UG

9. Zaświadczenie o uczęszczaniu osoby uprawnionej do szkoły lub szkoły wyższej – oryginał

10. Zaświadczenie o dochodzie podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych każdego pełnoletniego członka rodziny, wydane przez naczelnika urzędu skarbowego, zawierające informacje o:

a) wysokości dochodu, b) wysokości składek na ubezpieczenia społeczne odliczonych od dochodu,

c) wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne odliczonych od podatku, d) wysokości należnego podatku;

11.Oświadczenie o dochodzie członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, uzyskanym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy-oryginał.

12. Zaświadczenie lub oświadczenie dokumentujące wysokość innych dochodów w tym odpowiednio:

- nakaz płatniczy podatku rolnego lub zaświadczenie z Urzędu Gminy dotyczące wielkości gospodarstwa rolnego za 2010 -oryginał

-umowę dzierżawy; umowę zawartą w formie aktu notarialnego, w przypadku wniesienia gospodarstwa rolnego do użytkowania przez rolniczą spółdzielnię produkcyjną-kopia;

-przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość alimentów, jeżeli członkowie rodziny są zobowiązani wyrokiem sądu lub ugodą sądową do ich płacenia na rzecz osoby spoza rodziny-kopia;

-dokument określający datę utraty dochodu oraz miesięczną wysokość utraconego dochodu;

-zaświadczenie określające datę uzyskania dochodu oraz wysokość uzyskanego dochodu z pierwszego pełnego miesiąca- oryginał;

13. Historia bezrobotnego ( za okres od 01.01.2010 r. do chwili obecnej)-oryginał

14. Zaświadczenie z KRUS o podleganiu ubezpieczeniu społecznemu rolników oraz o wysokości pobranego zasiłku chorobowego za rok 2010

15. Kopia decyzji o przyznaniu emerytury, renty i innych świadczeń;

16. Zaświadczenie o wysokości pobranych stypendiach szkolnych na dzieci za rok 2010

17. Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego informujące o sposobie rozliczania się w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą (czy na zasadach ogólnych, czy karta podatkowa, czy ryczałt)-oryginał;

18. Zaświadczenie z organu właściwego ze względu na stałe miejsce zameldowania o nie pobieraniu świadczeń z funduszu alimentacyjnego ( w przypadku gdy osoba uprawniona, wnioskodawca lub współmałżonek nie posiadają stałego zameldowania na terenie gminy Kościelec)

19. Dokument potwierdzający zamieszkanie na terenie Gminy Kościelec w przypadku braku zameldowania na pobyt stały lub czasowy;

20. Inne zaświadczenia lub oświadczenia oraz dowody niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia.

Zmiany w sytuacji dochodowej, rodzinnej i innej mającej wpływ na prawo do świadczeń należy zgłaszać w organie wypłacającym świadczenie, ponieważ może dojść do nienależnego pobierania świadczeń, które będą do zwrotu łącznie z ustawowymi odsetkami.

Uzyskanie dochodu lub utratę dochodu powoduje:

a) zakończenie urlopu wychowawczego bądź uzyskanie prawa do urlopu,

b) uzyskanie prawa do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych bądź utrata prawa do nich,

c) uzyskanie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej bądź ich utrata,

d) uzyskanie zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej, z wyjątkiem renty przyznanej rolnikowi w związku z przekazaniem lub dzierżawą gospodarstwa rolnego bądź ich utrata,

e) rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej bądź jej wyrejestrowanie.

W przypadku złożenia nieprawidłowo wypełnionego wniosku organ właściwy wierzyciela wzywa pisemnie wnioskodawcę do poprawienia lub uzupełnienia wniosku w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania.

W przypadku złożenia wniosku bez wymaganych dokumentów organ właściwy wierzyciela wzywa pisemnie wnioskodawcę do uzupełnienia brakujących dokumentów w terminie nie krótszym niż 14 dni i nie dłuższym niż 30 dni.

W przypadku niezastosowania się do wezwania organ właściwy wierzyciela wydaje decyzję o pozostawieniu wniosku bez rozpatrzenia.

Pobierz wniosek:

1. Wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego

2. Oświadczenie o dochodzie członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne uzyskanym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy

3. Oświadczenie o dochodzie członków rodziny niepodlegającym opodatkowaniu uzyskanym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy

Godzina

Gminny Portal Mapowy

Kalendarz

Dziś jest:


 Niedziela
25 Czerwca 2017
Imieniny obchodzą
Albrecht, Eulogiusz, Lucja, Łucja,
Tolisława, Wilhelm

Do końca roku zostało 190 dni.
Zodiak: Rak

Copyright © 2017. All Rights Reserved.