Zarządzenie Nr 64.2016 Wójta Gminy Kościelec z dnia 30 grudnia 2016 roku

wielkość czcionki

W sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania, wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie zadań publicznych Gminy Kościelec w dziedzinie: kultury fizycznej, dziedzictwa kulturowego, pomocy społecznej w roku 2017. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) w związku z art. 11 ust. 1 pkt. 1 i ust. 2, art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016r. poz. 1817) oraz uchwały Nr XXIV/162/16 Rady Gminy Kościelec z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Kościelec

z organizacjami pozarządowymi oraz innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok zarządza się, co następuje:

 


§ 1

Ogłasza się otwarty konkursu ofert na realizację w 2017 roku zadania publicznego Gminy Kościelec przez organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego.


§ 2

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert określa załącznik do niniejszego zarządzenia, który zostanie zamieszczony na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Kościelcu i opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej oraz stronie internetowej Urzędu Gminy w Kościelcu.


§ 3

Wykonanie Zarządzenia powierza się Zastępcy Wójta Gminy Kościelec.


§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Kościelec /-/ Dariusz Ostrowski

 

Pliki do pobrania

Wzór Oferty

Wzór Sprawozdania

Wzór Umowy

Załącznik do zarządzenia

Zarządzenie o konkursie

Godzina

Gminny Portal Mapowy

Kalendarz

Dziś jest:


 Niedziela
25 Czerwca 2017
Imieniny obchodzą
Albrecht, Eulogiusz, Lucja, Łucja,
Tolisława, Wilhelm

Do końca roku zostało 190 dni.
Zodiak: Rak

Copyright © 2017. All Rights Reserved.