Znalezione wyniki: 34

Gminna Spółdzielnia "Samopomoc Chłopska" w Kościelcu

Spółdzielnia

Turecka 6; 62-604  Kościelec

tel:63 272 01 75

Kościeleckie Towarzystwo Doradców

Stowarzyszenie

Osiedlowa 4 lok. 8; 62-604  Kościelec

tel:63 271 62 32
faks:63 271 62 32

Młodzieżowy Ludowy Uczniowski Klub Sportowy "Warta-Eremita" przy Szkole Podstawowej w Dobrowie

Klub sportowy

Dobrów 50; 62-600 Dobrów

tel:63 262 12 29

Ochotnicza Straż Pożarna w Białkowie Kościelnym

Ochotnicza Straż Pożarna

Białków Kościelny 21; 62-604 Białków Kościelny


Ochotnicza Straż Pożarna w Dąbrowicach Częściowych

Ochotnicza Straż Pożarna

Dąbrowice Częściowe 28; 62-604 Dąbrowice Częściowe


Ochotnicza Straż Pożarna w Daniszewie

Ochotnicza Straż Pożarna

Daniszew; 62-664 Daniszew


Ochotnicza Straż Pożarna w Dobrowie

Ochotnicza Straż Pożarna

Dobrów; 62-604 Dobrów

tel:63 262 12 24

Ochotnicza Straż Pożarna w Gąsiorowie

Ochotnicza Straż Pożarna

Gąsiorów; 62-604 Gąsiorów

tel:609955086 ()

Ochotnicza Straż Pożarna w Policach Średnich

Ochotnicza Straż Pożarna

Police Średnie; 62-604 Police Średnie


Ochotnicza Straż Pożarna w Ruszkowie Pierwszym

Ochotnicza Straż Pożarna

Kolska 86; 62-604 Ruszków Pierwszy

tel:661202547 ()

Ochotnicza Straż Pożarna w Trzęśnieiwe

Ochotnicza Straż Pożarna

Trzęśniew 51, 62-604 Kościelec;

e-mail:osptrzesniew@op.pl
www:www.osptrzesniew.pl

Ochotnicza Straż Pożarna w Turach

Ochotnicza Straż Pożarna

Tury; 62-513 Tury


Ochotnicza Straż Pożarna w Wakach

Ochotnicza Straż Pożarna

Waki; 62-604 Waki


Spółdzielnia Kółek Rolniczych w Kościelecu z/s w Gąsiorowie

Spółdzielnia

Gąsiorów 27; 62-604 Gąsiorów

tel:63 262 18 31

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Kościelcu

Spółdzielnia

Osiedlowa 5; 62-604  Kościelec

tel:63 271 64 30

Stowarzyszenie Koła Gospodyń Wiejskich w Dąbrowicach Częściowych

Stowarzyszenie

Dąbrowice Częściowe 41; 62-604  Dąbrowice Częściowe


Stowarzyszenie Koła Gospodyń Wiejskich w Dąbrowicach Starych

Stowarzyszenie

Dąbrowice Stare 60; 62-604 Dąbrowice Stare


Stowarzyszenie Koła Gospodyń Wiejskich w Daniszewie

Stowarzyszenie

Daniszew 81; 62-604 Daniszew


Stowarzyszenie Koła Gospodyń Wiejskich w Dobrowie

Stowarzyszenie

Dobrów 124; 62-604 Dobrów

tel:601479212 ()

Stowarzyszenie Koła Gospodyń Wiejskich w Gąsiorowie

Stowarzyszenie

Gąsiorów 71; 62-604 Gąsiorów

tel:0-63 2621799 ()

Stowarzyszenie Koła Gospodyń Wiejskich w Gozdowie

Stowarzyszenie

Gozdów 39; 62-604 Gozdów

tel:609855447 ()

Stowarzyszenie Koła Gospodyń Wiejskich w Kościelcu

Stowarzyszenie

Tarnowiecka 8; 62-604  Kościelec


Stowarzyszenie Koła Gospodyń Wiejskich w Policach Średnich

Stowarzyszenie

Police Średnie 20; 62-604 Police Średnie


Stowarzyszenie Koła Gospodyń Wiejskich w Ruszkowie I

Stowarzyszenie

Ruszków Pierwszy 86; 62-604 Ruszków Pierwszy

tel:63 2621550 ()

Stowarzyszenie Koła Gospodyń Wiejskich w Ruszkowie II

Stowarzyszenie

Ruszków Drugi 65; 62-604 Ruszków Drugi

tel:601351541 ()

Stowarzyszenie Koła Gospodyń Wiejskich w Trzęśniewie

Stowarzyszenie

Trzęśniew 27; 62-604


Stowarzyszenie Koła Gospodyń Wiejskich w Turach

Stowarzyszenie

Tury 14; 62-513 Tury


Stowarzyszenie Koła Gospodyń Wiejskich w Wakach

Stowarzyszenie

Waki 9; 62-604 Waki


Stowarzyszenie Koła Gospodyń Wiejskich w Łęce

Stowarzyszenie

; Łęka 4  Kościelec


Stowarzyszenie Rozwoju Młodzieży Klub Sportowy Straszków

Stowarzyszenie

Straszków 46, 62-604 Kościelec;


Stowarzyszenie Wspierające Rozwój Kultury i Folkloru przy Zespole Szkół Rolniczego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kościelcu

Stowarzyszenie

Kościelna 2; 62-604  Kościelec

e-mail:koscielec_folklor@wp.pl

Uczniowski Klub Sportowy "Orlik"

Klub sportowy

Kościelna 2; 62-604  Kościelec

tel:63 272 28 97

Uczniowski Klub Sportowy KKS "Kiełbaska" w Kościelcu

Klub sportowy

Szkolna 9; 62-604  Kościelec

tel:/0-63/2716379 ()

WIELKOPOLSKI KLUB PŁETWONURKÓW "NEPTUN"

Stowarzyszenie

ul. Akacjowa 17, Gozdów; 62-604 Kościelec

tel:519709333 ()
e-mail:wkpneptun@wp.pl

Mapa organizacji pozarządowych gminy Kościelec


Fragment nazwy organizacji:

Miasto lub miejscowość:

Obszar aktywności:


Bezpieczeństwo publiczne
Obronność państwa i działalność Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej
Porządek i bezpieczeństwo publiczne
Ratownictwo i ochrona ludności
Działalność międzynarodowa, wspólnoty lokalne, aktywność społeczna
Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami
Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
Promocja i organizacja wolontariatu
Wspieranie organizacji pozarządowych
Nauka, kultura, ekologia
Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego
Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie
Wspomaganie rozwoju techniki, wynalazczości i innowacyjności, rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w gospodarce
Ochrona praw
Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechnianie i ochrona praw dziecka
Działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn
Upowszechnianie i ochrona praw konsumentów
Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka, swobód obywatelskich oraz działań wspomagających rozwój demokracji
Ochrona zdrowia
Ochrona i promocja zdrowia
Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym
Przeciwdziałanie bezrobociu, rozwój gospodarczy
Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości
Promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy
Przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, działalność wspierająca
Działalność charytatywna
Działalność na rzecz kombatantów i osób represjonowanych
Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych
Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym
Pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą
Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie ich szans
Sport, turystyka, wypoczynek
Turystyka i krajoznawstwo
Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
Wypoczynek dzieci i młodzieży
Tożsamość, tradycja narodowa
Działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego
Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości, rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
Pomoc Polonii i Polakom za granicą
Promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicą